Количка
0 продукта
 

Условия за ползване

 

РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ
(ЕС)
2016/679
НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ
И
НА
СЪВЕТА
от
27
април
2016
година
относно
защитата
на
физическите
лица
във
връзка
с
обработването
на
лични
данни
и
относно
свободното
движение
на
такива
данни
и
за
отмяна
на
Директива
95/46/EО
(Общ
регламент
относно
защитата
на
данните)
(текст
от
значение
за
ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКИЯТ
ПАРЛАМЕНТ
И СЪВЕТЪТ
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ,
като взеха предвид
Договора
за функционирането
на Европейския
съюз, и по-специално
член 16 от него,
като взеха предвид
предложението
на Европейската
комисия,
след предаване
на проекта
на законодателния
акт на националните
парламенти,
като взеха предвид
становището
на Европейския
икономически
и социален
комитет
(
1
),
като взеха предвид
становището
на Комитета
на регионите
(
2
),
в съответствие
с обикновената
законодателна
процедура
(
3
),
като имат предвид,
че:
(1)
Защитата
на физическите
лица във връзка
с обработването
на лични
данни е основно
право.
Член 8, параграф
1 от
Хартата
на основните
права на Европейския
съюз („Хартата“)
и член 16, параграф
1 от Договора
за функциони
­
рането
на Европейския
съюз (ДФЕС)
предвиждат,
че всеки има право на защита
на личните
му данни.
(2)
Принципите
и правилата
относно
защитата
на физическите
лица във връзка
с обработването
на личните
им данни
следва,
независимо
от тяхното
гражданство
или местопребиваване,
да са съобразени
с техните
основни
права и
свободи,
и по-конкретно
— с правото
на защита
на личните
им данни.
Настоящият
регламент
има за цел да
допринесе
за изграждането
на пространство
на свобода,
сигурност
и правосъдие
и на икономически
съюз, за
постигането
на икономически
и социален
напредък,
за укрепването
и сближаването
на икономиките
в рамките
на
вътрешния
пазар, както и за благосъстоянието
на хората.
(3)
Целта
на Директива
95/46/ЕО
на Европейския
парламент
и на Съвета
(
4
) е да се хармонизира
защитата
на
основните
права и свободи
на физическите
лица по отношение
на дейностите
по обработване
на данни
и да се
осигури
свободното
движение
на лични
данни между
държавите
членки.
4.5.2016
г.
L 119/1
Официален
вестник
на Европейския
съюз
BG
(
1
) ОВ C 229, 31.7.2012
г., стр. 90.
(
2
) ОВ C 391, 18.12.2012
г., стр. 127.
(
3
) Позиция
на Европейския
парламент
от 12 март 2014 г. (все още непубликувана
в Официален
вестник)
и позиция
на Съвета
на първо
четене от 8 април 2016 г. (все още непубликувана
в Официален
вестник).
Позиция
на Европейския
парламент
от 14 април 2016 г.
(
4
) Директива
95/46/ЕО
на Европейския
парламент
и на Съвета
от 24 октомври
1995 г. за защита
на физическите
лица при обработването
на
лични данни и за свободното
движение
на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995
г., стр. 31).
(4)
Обработването
на лични
данни
следва
да е предназначено
да служи
на човечеството.
Правото
на защита
на
личните
данни не е абсолютно
право,
а трябва
да бъде разглеждано
във връзка
с функцията
му в обществото
и да
бъде в равновесие
с другите
основни
права съгласно
принципа
на пропорционалност.
Настоящият
регламент
е
съобразен
с всички
основни
права и в него се спазват
свободите
и принципите,
признати
от Хартата,
както са
залегнали
в Договорите,
и по-специално
зачитането
на личния
и семейния
живот,
дома и комуникациите,
защитата
на личните
данни,
свободата
на мисълта,
съвестта
и религията,
свободата
на изразяване
на мнение
и свободата
на
информацията,
свободата
на стопанската
инициатива,
правото
на ефективни
правни
средства
за защита
и на
справедлив
съдебен
процес,
както и културното,
религиозното
и езиковото
многообразие.
(5)
Икономическата
и социална
интеграция,
произтичаща
от функционирането
на вътрешния
пазар,
доведе
до
съществено
увеличение
на трансграничните
потоци
от лични
данни.
Нарасна
обменът
на лични
данни
между
публични
и частни
участници,
включително
физически
лица, сдружения
и предприятия
в Съюза.
Правото
на
Съюза
предвижда
националните
органи
в държавите
членки
да си сътрудничат
и обменят
лични
данни,
така че да
са в състояние
да изпълняват
своите
задължения
или да изпълняват
задачи
от името на орган на друга държава
членка.
(6)
Бързото
технологично
развитие
и глобализацията
създадоха
нови предизвикателства
Продължи